Growing with our Mother Tongue

"எம் தமிழ் மொழியுடன் 

நாங்களும் வளர்கிறோம்..."

இணைய வழி  கற்றலாயினும், இணையற்ற பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர்,

எமது பள்ளியின் இளந்தளிர்கள்...